GRATIS SAMTALE

Vilkår for leir og seminarer (Ungdom)

Informasjonen under gjelder i tillegg til i våre generelle kjøpsvilkår.

 

Påmelding

Leirer og seminar er åpne for påmelding for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre arrangementet. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når booking er utført.  

 

Avtale/dokumenter

Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:

  • Arrangement beskrivelsen på gjorenforskjell.no med fakta, program og opplysninger om denne og GJØR EN FORSKJELLS "vilkår for deltakelse på leirer og seminar".
  • Ordrebekreftelse og kvittering med innbetalingsinformasjon.
  • Helseskjema
  • Samtykkeskjema
  • Ordensreglement

 

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort eller faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Vi aksepterer også betaling med VIPPS, og vårt VIPPS Bedrift nummer er: 92252

 

Forsikringer

GJØR EN FORSKJELL vil understreke at deltakelse på deres arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 

 

Angrefrist/Avmelding

Følgende gjelder for alle våre live kurs og arrangementer, også ved kjøp av billetter. Dere kan fritt melde dere av inntil 4 uker før kurs/arrangements dato, og foreløpig innbetaling vil bli refundert. Ved avmelding inntil 3 uker før, refunderes 75%. Inntil 2 uker før refunderes 50%. Inntil 1 uke før refunderes 25%. Ved avmelding innenfor siste uke refunderes ingenting.

Ved avmelding senere enn 3 uker før kurs/arrangements dato, der fullstendig kursavgift ennå ikke er innbetalt, vil den respektive prosentsats bli fakturert og innkrevd i henhold til betingelsene over.

Ved sykdom, kan egen reiseforsikring dekke – mot legeattest. Konferer forsikringsselskapet deres.

Dersom en deltaker må avbryte et arrangement, er GJØR EN FORSKJELL ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av arrangementskostnaden. Se for øvrig pkt. klager.

Overflytting til senere kurs eller arrangement kan gjøres inntil 3 uker før mot et flyttegebyr på 10% av totalen. Flere overflyttinger er mulig, men ikke avbestilling med refusjon av beløp etter en overflytting.

Ved eventuelt avlyste kurs og arrangementer vil de påmeldte få prioritet ved neste anledning og mulighet til kostnadsfri overflytting, eventuelt 100% refusjon om ønskelig.

 

Avlysning og endringer av arrangement

Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på leder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 14 dager før planlagt arrangementstart.
Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 

 

Endringer av arrangementet før oppstart

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før arrangementstart. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. Dårlig værvarsel i forkant av arrangementet defineres ikke som «særlige forhold». 

 

Endringer underveis i arrangementet 

Arrangement leder kan gjøre endringer eller avslutte turen på grunn av force majeure, skade på arrangement leder, ulykke eller lignende. Ved avsluttet tur får deltakerne refundert den ubenyttede delen av arrangementet.  Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. Refusjon blir sendt deltakerne etter at de har sendt inn sitt krav til arrangøren.

Arrangementslederne gjør sikkerhetsmessige vurderinger underveis, blant annet basert på vær og føre. Dette kan føre til at arrangementet blir lagt om. Det er noe man må påregne ved ferdsel i naturen. Det gis ikke refusjon av arrangementsprisen ved slike endringer.

 

Deltakernes ansvar

Deltakerne og deres foresatte plikter å lese programmet grundig og vurdere om den aktuelle deltakeren er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre.

Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for arrangementet. 

Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter arrangement lederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av arrangementet, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

 

Klager

Arrangement lederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til GJØR EN FORSKJELL så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet.

 

Forbehold og fotografering

Informasjonen på hjemmesiden og i informasjonsskriv er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. 

Som deltaker på arrangement arrangert av GJØR EN FORSKJELL kan man bli tatt bilde/video av, enten av arrangementsleder eller av andre deltakere. Disse bildene/videoene kan bli brukt til GJØR EN FORSKJELLS egne publikasjoner eller på våre nettsider.

Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde/video av må du informere arrangementsleder om dette, helst når arrangementet starter.

 

Deling av e-post til deltakerne

På enkelte arrangement hvor det er gunstig å samkjøre utsendelse av felles informasjon i forbindelse med arrangementet, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne.

​​​​​​​

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected]

Daglig Leder: Espen O. Simonsen

Adresse: Danholmen 25b, 3128 Nøtterøy

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

 

Sist oppdatert: juli 2021